Oppimisen avoimuus

Teknologinen kehitys antaa opettajille uusia mahdollisuuksia jakaa opetusmateriaalejaan entistä laajemmalle käyttäjäkunnalle ja jopa pitää kaikille avoimia opetustuokioita verkossa. Oppimisen ja opettamisen avaaminen on kuitenkin myös haastavaa ja herättää monia teknisiä, juridisia ja kulttuurisia kysymyksiä.

Mitä avoin oppiminen on?

Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja  jakamisen mahdollisuuksia ja yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä. Kansainvälisissä yhteyksissä painotetaan yleensä enemmän opetuksen järjestäjän merkitystä ja esimerkiksi englannissa käytetään tässä yhteydessä käsitettä "Open Education".
 
Tärkeitä käsitteitä avoimessa oppimisessa ovat avoimet oppimateriaalit (Open Educational Resources, OER, puhutaan myös oppimisaihioista) ja avoimet opetuskäytännöt (Open Educational Practices, OEP). Avoimet oppimateriaalit ovat eri muotoisia digitaalisia tai muita opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja, jotka on vapautettu public domainiin tai jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja uudelleen jakamiseen olemattomin tai vähin rajoituksin. Oppimateriaali viittaa käsitteessä materiaaleihin, jotka on kohdennettu opetukseen, kasvatukseen ja oppimiseen.
 
Avoimet opetuskäytännöt taas tukevat avointen oppimateriaalien tuottamista, käyttöä ja uudelleenkäyttöä. Ne edistävät innovatiivisten pedagogisten mallien käyttöönottoa ja tukevat ja vahvistavat oppijaa jatkuvassa oppimisessa. Lisäksi ne kannustavat opettajia ja oppijoita uusien oppimateriaalien ja uusien opetuskäytäntöjen tuottamiseen, yhteiskehittämiseen, jakamiseen ja käyttämiseen, esimerkiksi meritoitumisen avulla.
 
 
 
Päivitetty 11.9.2019 07.22